Kieskoorts

Kieskoorts

 

Wanneer u dit artikel leest, zijn de politieke kaarten al geschud. De kiezer heeft gesproken en heeft, naar men zegt,kieskoorts-foto altijd gelijk (hoewel …). Hoe dan ook wordt het uitkijken naar het beleid dat onze nieuw verkozen ‘excellenties’ zullen voeren rond armoedebestrijding.

 

Uw stem veranderen kunt u niet meer, maar toch is het misschien nuttig om nog even te kijken naar wat de 7 grootste partijen in hun verkiezingsprogramma beloofden. Al was het maar om aan het eind van deze legislatuur na te gaan wat er uiteindelijk is overgebleven van de vaak nogal (vals?) klinkende beloften

 

Wat opvalt is dat de partijen onderling – behalve de gekende tweespalt tussen links en rechts – in feite zeer weinig van mening verschillen. Over vier dingen lijken zelfs links en rechts het eens te zijn (met uitzondering misschien van Open VLD, die bedroevend weinig aandacht besteedt aan het onderwerp, al hoeft ook dat wellicht niet te verwonderen). Zo is er algemene animo voor de ‘Housing First’ projecten voor daklozen, wil zowat iedereen dat er naast digitale ook fysieke dienstverlening blijft bestaan en willen de meeste partijen dat premies automatisch worden uitgekeerd aan de rechthebbenden. Ik heb de indruk dat het de minst ambitieuze doelstellingen zijn die tot een consensus leiden. Tot slot streven allen ook naar een hogere werkzaamheidsgraad, al kan de manier om dat doel te bereiken wel héél erg verschillen.

 

Lees verder voor wat de partijen nog meer beloofden:

 

NVA

- ‘arbeidsintegratiejobs’ voor personen met een handicap: max. halftijds met behoud van uitkering.

- hogere socio-professionele vrijstelling voor leefloongerechtigden die de stap naar werk zetten

- objectieve (minimum)criteria voor aanvullende financiële steun door OCMW.

- geen Groeipakket voor thuiswonende meerderjarige kinderen met leefloon als samenwonende

- dienstverlening ook fysiek gegarandeerd en toegankelijk, niet enkel digitaal.

- schuldencentralisatie bij één gerechtsdeurwaarder, schuldafbouw compacter en eenvoudiger,

- budgetbeheer verplicht onderdeel van GPMI.

- lokale gezinscoach voor kinderen in armoede.

- Groeipakket niet rechtstreeks voor ouders die het geld niet ten goede van het kind besteden

- wanbetalingen rond onderhoudsgeld aanpakken.

- modulaire woonunits en projecten als Housing First voor daklozen met complexe verslavings- en psychiatrische problematiek

- installatiepremie volgens noden van (alleenstaande) ouders

- hoogte van de Inkomens Vervangende Toeslagen (IVT) loskoppelen van de hoogte van het leefloon. Focus op IVT bij verhoging van de sociale bijstandsuitkeringen.

 

Vlaams Belang

- verhoging van de nettolonen door fiscale hervorming,

- verhoging minimumpensioenen naar 1.799 euro bruto per maand;

- verhoging van de uitkeringen tot de armoedegrens;

- aparte sociale zekerheid voor immigranten (enkel wie acht jaar in dit land verblijft, minstens drie jaar gewerkt en bijgedragen heeft en voldoende kennis van het Nederlands heeft, krijgt toegang)

- de sociale tarieven op basis van inkomen;

- taalverplichting voor socialezekerheidsuitkeringen en sociale woningen;

- betaalbaar en toereikend aanbod voor sociale voorzieningen en publieke diensten

- automatische toekenning van premies en tegemoetkomingen

- combinatie van persoonlijke begeleiding bij uitkeringen zoals het leefloon

- afschaffing van milieunormen

 

CD&V

Bij CD&V komt het woord ‘armoede’ in verschillende hoofdstukken voor. Een algemene samenvatting vinden we hierin:

 • een menswaardig inkomen voor iedereen, met prioriteit aan uitkeringen waar de kloof met de armoedegrens het grootst is, zoals voor personen met gezinslast.
 • sociale voordelen en uitkeringen zoveel mogelijk automatisch toegekend
 • toegang tot niet-digitale dienstverlening voor diensten van algemeen belang
 • brugfiguren tussen school en lokale welzijnsaanbod.
 • meer verenigingen waar armen het woord nemen, met structurele financiering.
 • nieuw Bindend Sociaal Objectief voor bijkomende sociale huurwoningen
 • ‘housing first’-projecten voor de meest kwetsbare daklozen in heel Vlaanderen en Brussel.
 • sneller globale schuldbehandeling en begeleiding,
 • sociale kruidenier over heel Vlaanderen

 

Verder lezen we onder meer dit:

 • integratietegemoetkoming voor mensen met een handicap onafhankelijk van inkomen of gezinssituatie
 • meer flexibele combinatieregelingen IVT en arbeidsinkomen
 • behoud Groeipakket, te koppelen aan de gezondheidsindex, en dit voor elk kind, met extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen
 • hogere sociale toelagen, herbekijken schooltoelagen en beperken schoolkosten, automatische studietoelagen voor hoger onderwijs toevoegen aan groeipakket
 • alle kinderopvang moet inkomensgerelateerd kunnen worden
 • indexkorf herbekijken, afwijkingen op sectorale loonstijgingen mogelijk maken
 • eenvoudigere en activerende werkloosheidsuitkering; extra terug-naar-werkcoördinatoren bij de mutualiteiten.
 • hogere cumulatie ziekte-uitkering en beroepsinkomen
 • niet-werkenden zonder uitkering aanmoedigen om te werken
 • vervangingsinkomens en uitkeringen voldoende hoog

 

Open VLD

- gegevensdeling met lokale besturen voor meer effectieve en gerichte armoedebestrijding.

- gezinscoaches in heel Vlaanderen

- expertise en ambtenaren uitwisselen om armoede beter te bestrijden.

- digitale inclusie

 

Vooruit

 • een sterke en solidaire welvaartsstaat voor iedereen
 • kinderarmoede aanpakken door meer plaatsen in de kinderopvang, betaalbaar, flexibel en voldoende kwalitatief
 • meer kindergeld aan wie het meer nodig heeft
 • gratis gezonde schoolmaaltijden voor alle kinderen in het basisonderwijs
 • maximumfactuur voor het secundair onderwijs. 
 • gericht kindergeld aan ouders die het echt nodig hebben
 • zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen.
 • basisbaan voor wie na 2 jaar actief werk zoeken nog geen passende job vond
 • grote fiscale hervorming zodat werk meer loont. 
 • hogere lonen, hogere uitkeringen en hogere pensioenen 
 • menswaardig vervangingsinkomen dat alle kosten van het leven dekt.
 • minimumpensioenen verhogen tot 1.500 euro netto.
 • noodprogramma dat leidt tot 115.000 extra sociale woningen tegen 2050.
 • ‘huurprijsrem’, verbod op huurprijsindexatie bij slechte woningen en huurwaarborg opnieuw van 3 naar 2 maanden huur.
 • collectief renovatieplan en fiscale aftrek voor verhuurders die hun huurwoning energiezuiniger maken. 
 • progressief sociaal tarief voor energie en water
 • armoede niet bestraffen maar begeleiden
 • automatische sociale voordelen waar mensen recht op hebben

 

Groen

- verdubbeling sociaal huuraanbod en ruimere huurtoelage voor mensen op de wachtlijst

- housing first tegen dak- en thuisloosheid.

- versterken van het sociaal energietarief

- renovatiesprint ook voor wie zelf de renovatie niet kan betalen.

- abonnement openbaar vervoer voor 12 euro per jaar

-  versterken hulpverlening voor mensen die schulden hebben.

-  sociale zekerheid, met alle uitkeringen boven de armoedegrens

- kinderbijslag als een hefboom tegen gezinsarmoede.

- Sociale rechten automatisch toekennen

- automatisch verhoogde zorgtegemoetkoming

- aanspreekpunt bij de overheid, niet enkel digitaal loket.

- kinderopvang voor elk kind, niet alleen voor kinderen met werkende ouders.

- gratis schoolmateriaal en kostendekkende schooltoelages voor gezinnen met lage inkomens,

- voedzame maaltijden op school, gratis voor wie het nodig heeft.

- drempelverlagende initiatieven voor toegang tot het cultuur-, sport- en vrijetijdaanbod.

- hogere sociale toeslagen voor gezinnen naarmate het inkomen lager is en extra steun aan eenoudergezinnen

- belastingvrij  minimum optrekken tot aan de minimumgrens

 

PVDA

- kwaliteitsvolle jobs met een volwaardig inkomen voor iedere werknemer.

- opleiding, begeleiding en duurzame tewerkstelling 

- geen bestraffend werklozenbeleid maar ondersteuning om vast werk te vinden. 

- nultolerantie ten opzichte van racisme en discriminatie.

- betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting voor iedereen. 

- ‘Housing First’ projecten voor dak- of thuisloze mensen

- breder aanbod aan tussentijdse noodwoningen

- meer structurele dag- en nachtopvang voor dakloze mensen, het hele jaar door.

- maximumfactuur voor het secundair onderwijs.

- schooluitstappen en zwemlessen in het lager onderwijs volledig kosteloos

- gratis gezonde en warme maaltijden op alle scholen. 

- verdrievoudiging van het budget voor de kinderopvang. 

- lagere dagprijs voor kinderopvang, afhankelijk van het gezinsinkomen.

- kindergeld gekoppeld aan de gezondheidsindex en sterkere sociale toeslagen. 

- hoger minimumloon (17 euro per uur).

- alle minimumuitkeringen voor vervangingsinkomens boven de Europese armoedegrens.

- leefloon onafhankelijk van woonsituatie of relatiestatus

- gegarandeerde toegang tot stromend water en energie.

- geen budgetmeter, maar haalbaar afbetalingsplan, onder professionele begeleiding.

- herinnerings- of aanmaningskosten bij basisbehoeften als energie en water.

- wie door de energieleverancier gedropt wordt, krijgt automatisch het goedkoopste tarief op de markt.

- versterken van sociale centra van de OCMW’s als uitvalsbasis voor lokaal armoedebeleid en eerstelijnsbegeleiding.

- hogere werkingsmiddelen. 

-  dienstverlening die bereikbaar, begrijpelijk en behulpzaam is, extra middelen voor meer tolkuren. 

-  “only once-principe”: een document hoef je maar één keer binnen te brengen.

- een automatische toekenning van sociale rechten.

- intensieve schuldbemiddeling.

- armoedebeleid in samenspraak met verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen en met het sociale middenveld.

- opleidingen voor ervaringsdeskundigen.

- investeren in verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen en in sterk sociaal werk.

- sociale wijkhuizen in elke wijk in België.

- extra straathoekwerkers, jeugdwerkers en andere sociaal werkers.

Close