Historiek

historia

Sinds 1998 ontwikkelt SOS Schulden op School vernieuwende initiatieven en hefbomen richting sociale én preventieve aanpak van schoolschulden. In de groei van de vzw zijn verschillende fases te onderscheiden. Het in 2021  volledig vernieuwd beleidsplan bouwt voort op de bijna 25 jaar ervaring.

 

Een administratief probleem wordt ontdekt als sociaal onrecht

Het toenmalig Coördinatiecomité voor Welzijnsbeleid (Aalst) bracht aan het licht dat openstaande schoolrekeningen het topje van een ijsberg zijn, die tot dan amper aandacht kreeg. Schooldirecteurs van alle onderwijsnetten vroegen om hulp. Vrij algemeen was de bedenking dat het kunnen onderscheid maken tussen ‘niet kunnen en niet willen betalen’ van fundamenteel belang is.

Uit het ‘CoCo’ werd de vzw SOS Schulden op School geboren, met de driedubbele opdracht: scholen ondersteunen, publieke sensibilisatie, beleidssignalen.
De nieuwe vzw kreeg een samenstelling mee vanuit zowel onderwijs- als welzijnsactoren. De Aalsterse optiek belette niet dat al in het stichtingsjaar 1998 vragen van overal uit Vlaanderen kwamen én antwoord kregen.

 

Goede schoolprojecten steunen

Het zijn de scholen die het meest rechtstreeks geconfronteerd worden met de schulden-op-school-problematiek. In haar eerste levensjaren sloot SOS overeenkomsten af met scholen rond concrete actieplannen op maat van de school.
Na een tijd werd gekozen voor een andere werkwijze, dit om het accent nog meer te kunnen leggen op inhoudelijke vernieuwing en proactieve stimulansen.

 

Via pilootprojecten expertise ontwikkelen

Toenmalig gemeenschapsminister Marleen Van der Poorten creëerde de mogelijkheid om pilootscholen te begeleiden. De verschillende ervaringen kregen via studiedagen en publicaties ruimere bekendmaking.
De publieke ruchtbaarheid maakte dat ‘schulden op school’ een begrip werd, en ook de maximumfactuur voor het basisonderwijs volgde uit de groeiende beleidsaandacht.

Onder de volgende onderwijsministers Frank Vandenbroucke en Pascal Smet werd de armslag vergroot voor het vormings- en begeleidingsaanbod.
Naast vrijwillige consulenten nam ook de professionalisering toe, dit in nauwe samenwerking met de vzw Steunpunt Welzijn. Ook het sensibiliserend reistoneel ‘Het Vel van een Kei’ was een vrucht van deze samenwerking. Hiermee werden zowel in scholen als verenigingen ogen geopend en evolueerde het publiek bewustzijn.

Verbreding en innovatie

Toen Hilde Crevits onderwijsminister was werden we uitgenodigd tot deelname in de stuurgroep van een nieuw initiatief, specifiek gericht op de begeleiding van scholen. Na de nodige besprekingen werd een specifieke vzw opgericht die in opdracht van het departement onderwijs vormingstrajecten opzet in scholen. Huidig minister Weyts zet deze aanpak verder.
SOS Schulden op School kijkt terug op een evolutie van ruim 20 jaar ervaring met begeleiding van schoolteams. De toegenomen maatschappelijke erkenning voor dit werk werd door het beleid geheroriënteerd naar een nieuwe vzw, dit in de schoot van de vzw Welzijnszorg in Brussel.

Voor SOS Schulden op School brak in 2020 een nieuwe fase aan. De komende jaren zal sterker kunnen ingezet worden op verbreding van de solidariteit die immers nodig is op alle niveaus. Via nieuwe samenwerkingen met scholen, lokale overheden zowel als volwassenen- en jeugdorganisaties blijven we meer dan ooit opkomen voor ‘het kind van de rekening’.

Close