Visie

Onbetaalde schoolfacturen - visie van SOS Schulden op School

visiesos

SOS Schulden Op School vzw gaat uit van het feit dat armoede een complex gegeven is waarbij verschillende levensdomeinen getroffen worden, ook onderwijs. Kosten op school kunnen dan ook een drempel zijn en uitsluiting in de hand werken. We pleiten voor een menswaardige aanpak van onbetaalde schoolrekeningen: een aanpak die rekening houdt met het gezin en die maximaal bouwt aan gelijke onderwijskansen. Vijf centrale uitgangspunten reflecteren onze visie op onbetaalde schoolrekeningen: 

Voorkomen is beter dan genezen

De school kan een deel van de onbetaalde rekeningen voorkomen door een sterk kostenbewust beleid te voeren. Door de schoolkosten zo laag mogelijk te houden, vooraf de kostprijs voor de ouders te berekenen, enz. kan de school tegemoetkomen aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben en mogelijks de schoolrekeningen niet kunnen betalen.

Een kind mag nooit het slachtoffer zijn van een financieel geschil tussen ouders en school

Wanneer de ouders nalaten de schoolrekening te betalen mag het kind hier nooit het slachtoffer van worden. We pleiten er dan ook voor om de leerling op geen enkele manier te betrekken bij het feit dat een schoolrekening niet werd betaald. Dit is een geschil tussen de school en de ouders en niet tussen de school en de leerling.

Dialoog tussen ouders en school staat steeds voorop

We pleiten voor een sociale aanpak waarin dialoog en overleg centraal staan. Tracht te achterhalen waarom een rekening niet betaald werd en zoek samen met de odeurs naar een oplossing. Beter een gespreide of uitgestelde betaling dan helemaal geen betaling. Is er geen contact met de ouders mogelijk, hou de drempel dan toch te allen tijde zo laag mogelijk.

Wat je zelf doet, doe je beter

De school kan het opvolgen van onbetaalde schoolrekeningen best zo lang mogelijk in eigen handen houden. ZO kan het contact tussen ouders en school op elk moment op een positieve manier vorm krijgen en blijven ouders betrokken bij het schoolgebeuren. Bovendien houdt het schoolteam een goed zicht op de thuissituatie van de leerlingen en kan er beter ingespeeld worden op individuele noden en veranderende situaties.

De school heeft een maatschappelijke taak maar moet ook financieel gezond blijven

Het is uiteraard belangrijk dat scholen hun financieel beleid op een gezonde manier kunnen voeren en niet ten onder gaan aan onbetaalde schoolrekeningen. Daarom is het van belang als school een vangnet te hebben voor openstaande rekeningen en ook daadkracht te hebben in gevallen van onwil tot betaling.

 

Close